اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F873%2FHealth-Ministry-production-of-Medical-sensitive-equipments-in-Soha-Complex-is-independensy-in-health-field

اشتراک گذاری