اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F880%2FBalouchi-Managers-of-M-P-O-are-ready-to-give-sevices-to-the-people

اشتراک گذاری