اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F894%2FMedical-Procurement-Organization-M-P-O-expediting-in-establishment-Golestan-Helal-Syringe-factory-is-in-our-instruction

اشتراک گذاری