اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F908%2FIran-Helal-Medical-Devices-Company-of-Mashhad-is-the-best-International-exhibition-in-Mashhad

اشتراک گذاری