اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F909%2FDr-Afazeli-Soha-complex-indicated-embargoes-as-the-best-time-for-development

اشتراک گذاری