اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F910%2FDr-Balouch-Volunteers-of-Red-Crescent-Society-are-peace-and-freindship-ambassadors

اشتراک گذاری