اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F926%2FExtensive-presence-of-M-P-O-in-Red-Crescent-Manager-s-meeting

اشتراک گذاری