اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F927%2FActive-presence-of-Soha-Jissa-in-International-Congress-of-Ghotboddin-Shirazi

اشتراک گذاری