اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F928%2FDr-Faghih-We-sign-in-to-a-treaty-to-serve-without-thanks-to-the-people-and-holy-objects-of-government

اشتراک گذاری