اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F930%2FSubscribe-meeting-of-India-pharmaceutical-Industries-with-supreme-authorities-of-Medical-Procurement-Organization

اشتراک گذاری