اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F940%2FMatchless-welcome-of-Soha-Jissa-company-s-product-in-first-Green-Gold-meeting

اشتراک گذاری