اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F946%2F20-Kinds-of-Remedial-and-Medical-equipment-is-produced-in-Red-Crescent-Society

اشتراک گذاری