اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F965%2FDr-Faghih-M-P-O-should-change-to-a-national-organization-in-the-country

اشتراک گذاری