اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Ffa%2Fnews%2F3486%2F%25db%25b7-%25d8%25af%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2581%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2582%25d9%2587%25d9%2588%25d9%2587

اشتراک گذاری