اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Ffa%2Fnews%2F3533%2F%25db%25b5-%25d9%2585%25da%25a9%25d9%2585%25d9%2584-%25d8%25b7%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b3%25da%25a9%25db%258c%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2585%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری