اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3822/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-C-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%d9%86%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری