اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3834/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری