اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3841/%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری