اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3865/%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%b2-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%b1

اشتراک گذاری