اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3888/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%86%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c-%da%af%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری