اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3890/%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c-%da%af%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%b1

اشتراک گذاری