اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3892/%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری