اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3895/%d8%af%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری