اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3897/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری