اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3900/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری