اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3902/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%b7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری