اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/4031/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%db%b2%db%b2-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری