اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Ffa%2Fnews%2F4202%2F%25da%2586%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b5%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2586%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585

اشتراک گذاری