اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Ffa%2Fnews%2F4613%2F%25d8%25aa%25d8%25a3%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%25be%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b7-%25d9%2587%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25b1

اشتراک گذاری