اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Ffa%2Fnews%2F4639%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25db%258c%25da%2598%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d9%2587%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25b1

اشتراک گذاری