اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Ffa%2Fnews%2F4655%2F%25d9%2587%25d9%2585%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25b5-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d9%25be%25d8%25ae%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af

اشتراک گذاری