اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.neyriz.ir/fa/news/128/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c

اشتراک گذاری