اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.neyriz.ir/fa/news/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری