اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.neyriz.ir/fa/news/44/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-31-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-97

اشتراک گذاری