اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.neyriz.ir/fa/news/47/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%b2%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%da%af%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری