اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.olympic.ir/ar/news/23380/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a8-%d9%81%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%84

اشتراک گذاری