اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.olympic.ir/ar/news/23389/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%a3%d9%8f%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری