اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.olympic.ir/ar/news/27736/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%b3%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a8%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7-2018

اشتراک گذاری