اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.olympic.ir/fa/news/28508/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری