اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.olympic.ir/fa/news/28509/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%da%a9%db%8c%d9%88-%d9%88-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری