اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.olympic.ir/fa/news/28512/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری