اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.opex.ir%2Fen%2Fnews%2F29379%2FRich-nations-failure-to-cough-up-cash-threatens-to-derail-UN-climate-summit

اشتراک گذاری