اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.opex.ir%2Fen%2Fnews%2F29508%2FRussia-Alliance-OPEC-Fail-to-Reach-Deal-to-Lift-Output

اشتراک گذاری