اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.opex.ir%2Fen%2Fnews%2F29579%2FBrussels-targets-aviation-fuel-tax-in-drive-to-cut-carbon-emissions

اشتراک گذاری