اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.opex.ir%2Fen%2Fnews%2F29672%2FBHP-weighs-sale-of-oil-and-gas-assets-in-push-towards-low-carbon-economy

اشتراک گذاری