اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.opex.ir%2Fen%2Fnews%2F30320%2FChevron-triples-clean-energy-pledge-to-10bn-but-sets-no-new-net-zero-targets

اشتراک گذاری