اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/10046/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری