اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/10372/%d8%af%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری