اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/10386/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری