اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/11360/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b2%d9%86-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری